0031 +77 400 63 46 info@googlejuice.nl

WAT JE DOOR
MOET LEZEN!

 

ALGEMENE VOORWAARDEN.

Algemene Voorwaarden!

1. Definities

Googlejuice: Ingeschreven onder nummer 70247285 bij de Kamer van Koophandel Venlo. Opdrachtgever: Elke wederpartij van Googlejuice.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten, aangeboden door, of tot stand gekomen met Googlejuice. De toepassing van bepalingen of voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten;

Een beroep op afwijking van deze voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien die afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen of indien zowel voor opdrachtgever als Googlejuice vaststaat dat die afwijking is overeengekomen.

3. Aanvaarding

Met Googlejuice gesloten overeenkomsten (en eventuele wijzigingen daarop) met betrekking tot zaken of diensten, zijn voor Googlejuice slechts bindend voorzover zij schriftelijk door Googlejuice zijn bevestigd of schriftelijk zijn aanvaard;

Administratieve en schrijffouten kunnen te allen tijde worden hersteld;

Googlejuice is gerechtigd om alvorens tot levering of uitvoering over te gaan, de aanneemsom, een voorschot, dan wel zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen;

In geval van wijzigingen door de opdrachtgever in de uit te voeren opdracht zal Googlejuice binnen de grenzen van het redelijke, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

4. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn steeds exclusief Omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders vermeld;

Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en/of heffingen op verrichte diensten of geleverde zaken, welke van kracht worden tussen het tijdstip van de totstandkoming van een overeenkomst en de levering, zijn voor rekening van de opdrachtgever;

De kosten van aflevering (waaronder kosten van weging en telling, kosten van overleveren, kosten van oververpakking begrepen) komen ten laste van de opdrachtgever;

Googlejuice kan bij een levering die uit gedeelten bestaat, na elke deellevering factureren;

Googlejuice is bevoegd om voorafgaand aan een opdracht vooruitbetaling van het offertebedrag of een deel daarvan te verlangen;

Googlejuice kan zekerheidstelling ter hoogte van het offertebedrag, voorafgaand of tijdens een opdracht van de opdrachtgever verlangen;

Indien tussen partijen slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de marketing- en communicatiebranche als redelijk beschouwd bedrag.

5. Prijswijzigingen

Googlejuice is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien:

Sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van omstandigheden:

  • Van overheidswege (van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen);
  • Algemene kosten (met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten);
  • Aanzienlijke wijziging in de valutaverhoudingen;
  • Overige omstandigheden die in het algemeen met voorgaande omstandigheden vergelijkbaar zijn.

De inhoud van de opdracht bij instructie van de opdrachtgever wijzigt of extra werkzaamheden gevolg zijn van verstrekking door opdrachtgever van onduidelijke materiaal (schetsen/tekeningen/modellen/beelden), ondeugdelijke informatiedragers etc.;

Sprake is van buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

​6. Drukproeven

Elke door Googlejuice, op verzoek van de opdrachtgever, vervaardigde drukproef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen;

Googlejuice zal eerst tot verdere verwerking (reproductie) van de drukproef overgaan, nadat de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de drukproef.

7. Uitvoering

De opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende verzekering van door haar aan Googlejuice ter beschikking gestelde zaken. Googlejuice draagt geen aansprakelijkheid voor tenietgaan of beschadiging van deze zaken;

De opdrachtgever is verplicht om Googlejuice zo spoedig mogelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht kunnen verhinderen of bemoeilijken;

Bij het uitblijven van de door de opdrachtgever te verrichten prestatie is Googlejuice gerechtigd haar leveringen en prestaties op te schorten, onverminderd het recht van Googlejuice om nakoming van overeenkomst of schadevergoeding te vorderen.

8. Levering

Googlejuice spant zich in om conform de in de overeenkomst vastgestelde termijn te leveren, conform de opdracht en de daarin vastgestelde hoeveelheden/kwaliteit;

De overeengekomen af- of opleveringstijden zijn bij benadering opgegeven en derhalve, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet bindend;

De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Googlejuice te leveren zaken. De opdrachtgever is terstond in verzuim en schadeplichtig indien hij niet aan deze verplichting voldoet;

Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten wegens niet meewerken aan levering, waaronder meer begrepen vracht- en opslagkosten;

Overschrijding van de af- of opleveringstermijnen kunnen in beginsel niet tot ontbinding van de overeenkomst leiden, noch tot opschorting van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever aan Googlejuice bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit een redelijke termijn verlenen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen;

Indien de overschrijding van dien aard is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat deze overeenkomst gestand doet, dan is opdrachtgever gerechtigd om de opdracht bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit met een opzegtermijn van 4 weken te annuleren;

Leveringen geschieden af-fabriek of vanaf de plaats waar de zaken zijn geproduceerd, waarbij de opdrachtgever de zaken zal afhalen. Indien de zaken bij de opdrachtgever worden afgeleverd dan dient de opdrachtgever de kosten van het transport te dragen;

Bij levering onder rembours dient de opdrachtgever alvorens de zending te accepteren, na te gaan of de zaken in onbeschadigde staat zijn;

De opdrachtgever draagt zorg voor verzekering tijdens het vervoer.

9. Opzegging en ontbinding

Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk voor zover voortzetting van deze overeenkomst door de partij die de ontbinding inroept niet langer gevergd kan worden;

De nalatige partij is schadeplichtig voor zover de andere partij schade heeft geleden of kosten heeft gemaakt;

Lopende overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen slechts opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzeggingstermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die vier maal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke opdracht betreft die minder vaak verschijnt. Opzegging kan slechts geschieden tegen de eerste dag van elke maand. Opzeggingen kunnen slechts schriftelijk en aangetekend of bij deurwaarders exploit plaatsvinden;

Indien opzegging door Googlejuice geschiedt als gevolg van belemmering door de opdrachtgever van uitvoering van de opdracht, dan is opdrachtgever de gehele aanneemsom verschuldigd vermeerderd met de eventueel door Googlejuice geleden schade;

Zowel ontbinding als opzegging van de overeenkomst door één der partijen geschiedt schriftelijk en onder opgaaf van redenen.

10. Overmacht

Geen recht tot ontbinding van deze overeenkomst bestaat in geval van tijdelijke overmacht, tenzij instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

11. Betalingen

Alle door Googlejuice aan opdrachtgever uitgebrachte facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan;

Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en vanaf de eerste dag na het verstrijken van deze betaaltermijn een contractuele vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd over de openstaande som;

In dat geval is de opdrachtgever tevens een vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van het te incasseren bedrag bedragen met een minimum van €150,00;

De opdrachtgever is niet bevoegd om zich te beroepen op compensatie of schuldverrekening, een beroep hierop is uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Reclame

De opdrachtgever dient bij onregelmatigheden binnen 7 dagen na eindoplevering schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te reclameren bij Googlejuice. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de prestaties en/of facturen van Googlejuice te hebben goedgekeurd;

De opdrachtgever is gehouden de ontvangen zet-/druk- en andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en gebreken terstond aan Googlejuice kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever afwijkingen en fouten niet heeft opgemerkt dan is Googlejuice hiervoor niet aansprakelijk;

De opdrachtgever kan geen aanspraken jegens Googlejuice maken of reclames doen gelden zolang hij niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Googlejuice.

13. Afwijkingen

Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, die gezien de aard van de opdracht van geringe betekenis zijn, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding; Met geringe betekenis wordt bedoeld “een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk”;

Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

14. Aansprakelijkheid

Googlejuice is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaak, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid;

De aansprakelijkheid van Googlejuice wordt in een dergelijk geval beperkt tot het bedrag waartoe de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Googlejuice dekking biedt te vermeerderen met het eventuele eigen risico;

De omvang van de eventuele door Googlejuice te vergoeden schade zal, behoudens het elders in dit artikel bepaalde, nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van het aan opdrachtgever geleverde.

15. Intellectuele eigendom

De opdrachtgever garandeert dat de door haar ter beschikking te stellen zaken, ten behoeve van de uit te voeren opdracht, geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Googlejuice ten aanzien van elke aanspraak uit schadevergoeding of welke vordering dan ook die een derde instelt tegen Googlejuice;

Indien een derde zich op een dergelijk recht beroept dan is Googlejuice gerechtigd om de verdere uitvoering op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk vaststaat wie rechthebbende is;

Googlejuice is en blijft volledig gerechtigde van de door hem of door hem ingeschakelde derden vervaardigde zaken. De door Googlejuice geleverde zaken mogen daarom niet zonder diens schriftelijke toestemming verveelvuldigd of gepubliceerd worden, ongeacht of deze door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd worden. Een en ander tenzij in de tussen partijen gesloten overeenkomst anders is bepaald;

De opdrachtgever verkrijgt na levering door Googlejuice het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Googlejuice (of door daar ingeschakelde derden) vervaardigde werken. Het recht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

16. Eigendom zaken in het kader van de opdracht vervaardigd

De goederen (waaronder zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werktekeningen, informatiedragers, databestanden, films, etc.) die in het kader van de opdracht door Googlejuice zijn vervaardigd blijven eigendom van Googlejuice ook als deze op een aparte post op de factuur zijn vermeld;

Googlejuice is slechts gehouden de in lid a bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven voor zover dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

17. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Googlejuice gepresenteerde, geprinte, verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Googlejuice totdat de factuur en eventuele bijkomende kosten (zoals vertragingsrente en buitengerechtelijk kosten) geheel zijn voldaan. Zolang facturen openstaan is het de opdrachtgever verboden om deze zaken te verhuren, in eigendom tot zekerheid over te dragen of in pand te geven of anderszins te bezwaren of te vervreemden;

Voor overtreding van dit verbod zal een dwangsom ad € 5.000,00 per zaak per gebeurtenis verbeurd worden;

Googlejuice is gerechtigd goederen die door de opdrachtgever ter beschikking, bewaring of bewerking zijn gesteld, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten en vorderingen van Googlejuice op opdrachtgever.

18. In bewaring genomen zaken

Googlejuice zal de zorg van ene goed bewaarder betrachten ten aanzien van door de opdrachtgever aangeleverde zaken;

De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring, onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, alle risico’s ten aanzien van de in bewaring gegeven zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten;

De opdrachtgever dient van de in bewaring gegeven/aangeleverde goederen een duplicaat onder zich te houden, voor het geval de goederen verloren gaan of niet meer gebruikt kunnen worden.

19. Aangeleverde materialen en producten door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst materialen of producten ter bedrukking dient aan te leveren dan dient hij deze in voldoende mate, tijdig, deugdelijk en in goede staat op een ten behoeve van de normale planmatige productie tijdstip aan te leveren. De opdrachtgever dient hiertoe instructies aan Googlejuice te vragen;

Googlejuice is niet gehouden de van de opdrachtgever verkregen zaken voorafgaande aan de bedrukking op de geschiktheid daartoe te onderzoeken. Een gebrek in de kwaliteit van deze materialen of het ontbreken van de juiste eigenschappen kan niet leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Googlejuice, noch tot enig recht tot opschorting tot betaling van de door Googlejuice verrichte werkzaamheden aan de zijde van opdrachtgever;

De opdrachtgever dient Googlejuice op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en produkten te wijzen.

​20. Geschillen

Op de betrekking tussen Googlejuice en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechtbank.

Bemiddeling inzake internet-/domein-/datahosting

21. Bemiddeling Googlejuice

De volgende bepalingen gelden tussen Googlejuice en Opdrachtgever voorzover Googlejuice op verzoek van Opdrachtgever de internet-/domein-/datahosting verzorgt. De voorgaande bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in een dergelijk geval onverminderd gelden.

Googlejuice verzorgt deze hosting ten behoeve van haar opdrachtgevers via een derde in overeenkomst met opdrachtgever provider.

Googlejuice sluit daartoe in eigen naam doch namens de opdrachtgever een overeenkomst met de Provider. Googlejuice verkrijgt daartoe bij deze een volmacht namens de Opdrachtgever tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst met een Provider. Deze volmacht houdt onder meer in dat de door de Provider gehanteerde contractuele bepalingen én algemene voorwaarden rechtstreeks tussen de Provider en opdrachtgever tot stand komen en gelden. Googlejuice is in een dergelijk geval géén contractspartij.

Omdat contractuele consequenties voor de Opdrachtgever zijn wordt deze geacht zich te verdiepen in de contractuele bepalingen, algemene voorwaarden en eventuele richtlijnen van de Provider.

22. Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever zal zich bij het gebruik van de Providersdienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Opdrachtgever zal zich onthouden van gedrag waardoor andere internetgebruikers hinder (kunnen) ondervinden danwel waardoor schade (kan) worden toegebracht aan het technische systeem van de Provider.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan het technische systeem en de geboden faciliteiten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke regelgeving, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

Opdrachtgever draagt zorg voor het gebruik van noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen zodanig dat elektronisch communicatieverkeer geen hinder ondervindt van het gebruik van de faciliteit.

Opdrachtgever zal afdoende maatregelen treffen ter beveiliging van zijn computer, het netwerk of het besturingssysteem (hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen.)

23. Beperking aansprakelijkheid Googlejuice

Googlejuice oefent geen invloed uit op de beschikbaarheid, tijdige oplevering en of het functioneren van de diensten van de Provider en aanvaard daarom geen aansprakelijkheid voor gebreken in die dienst.

Voor zover Googlejuice op enig moment toch aansprakelijk zou zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot slechts de geleden directe schade, met een maximum van het bedrag waartoe haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van het aan opdrachtgever geleverde.

Googlejuice is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en immateriële schade van de Opdrachtgever of derden.

Eventuele rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst verjaren door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment dat de Opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vordering.

24. Vrijwaring Googlejuice

Opdrachtgever vrijwaart Googlejuice voor elke aanspraak van de Provider en/of derden wegens handelen door Opdrachtgever:

strijdig met haar contractuele bepalingen, algemene voorwaarden en richtlijnen;

strijdig met wet, richtlijnen van de Reclame Code Commissie;

waarmee rechten van derden in het algemeen het geding (kunnen) komen.

25. Misbruik

Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de Provider het recht heeft om in bepaalde gevallen direct de toegang tot haar diensten te staken.

In geval van geconstateerd of vermoed internetmisbruik zijn Googlejuice noch de Provider aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van buitengebruikstelling van de faciliteiten.

26. Contractsovername

Opdrachtgever is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tot hosting met de Provider over te dragen aan een derde.

27. Strijd algemene voorwaarden Googlejuice / Provider

In geval van enige strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de door de Provider gehanteerde Algemene voorwaardengelden die van de Provider.

Op al onze leveringen en diensten zijn deze voorwaarden van kracht.

Googlejuice © 2017 – 2020